Konkursy architektoniczne_2019_PD.doc Osowski Media | Custom publishing
   
 
   ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ  |  CUSTOM PUBLISHING  |  KOMUNIKACJA  
 
   
 
 
 
 

OBSZARY WSPÓŁPRACY

> Zarządzanie treścią 

> Custom publishing 

> Komunikacja 

NASZE DOŚWIADCZENIE

> Efekty czytelnictwa

> Listy do redakcji

> Wybrane publikacje

NASZE PROJEKTY

> A2 Architank

> Zawód:Architekt

> Grupa Archisława

> Kontakt

Polityka prywatności
/// firmy Osowski Media Sebastian Osowski
       

Firma Osowski Media Sebastian Osowski (wcześniej: Oria Media Sebastian Osowski) zajmuje się działalnością wydawniczo-reklamową, w tym działalnością polegającą na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych. W zakresie naszej działalności nie zajmujemy się zautomatyzowaną analizą ani profilowaniem danych osobowych.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom. Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne. Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Osowski Media Sebastian Osowski z siedzibą w Zgorzelcu i biurem redakcji we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 43 lok. 5, 50-315 Wrocław (adres korespondencyjny), NIP 615-171-88-79, tel. +48 71 782 87 80, faks +48 71 782 87 81, e-mail: rodo@osowskimedia.pl.

W sytuacjach podpisania za pośrednictwem Osowski Media Sebastian Osowski zamówień i umów dotyczących współpracy z naszymi partnerami – odpowiednie dane zostaną przekazane wyłącznie tym partnerom w celu wypełnienia przez nich ich obowiązków wynikających z zawartych zamówień lub umów.

 

2. Źródła danych

Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały nam udostępnione dobrowolnie lub są związane prowadzeniem działalności gospodarczej, pochodzące z następujących źródeł:

2.1. bezpośrednio od osób zainteresowanych (np. abonenci wysyłki wydawnictw, subskrybenci newsletterów, autorzy tekstów, graficy i fotograficy, osoby i firmy zainteresowane współpracą, nadawcy poczty elektronicznej adresowanej na skrzynki pocztowe w domenach zawod-architekt.pl (w przeszłości) oraz osowskimedia.pl, oria.pl, a2architank.pl),

2.2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł,

2.3. od podmiotów, które zawarły z Osowski Media Sebastian Osowski umowę o świadczenie usług (w tym zakresie jesteśmy podmiotem przetwarzającym).

 

3. Kategorie danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

3.1. dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy lub instytucji,

3.2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,

3.3. dane potrzebne do przygotowania dla zainteresowanych odpowiedniej oferty marketingowej i usługowej.

 

4. Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w jednym lub więcej spośród następujących celów:

4.1. w celu realizacji działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych,

4.2. w celu realizacji działań wykonywanych na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy, w tym np. przygotowanie ofert handlowych,

4.3. w celu zawarcia lub wykonywania umowy lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym Osowski Media Sebastian Osowski zamierza zawrzeć lub zawarła umowę bezpośrednio lub w imieniu naszych partnerów,

4.4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Osowski Media Sebastian Osowski (np. wystawienie faktury),

4.5. w sytuacjach prawnie uzasadnionego interesu Osowski Media Sebastian Osowski, np. w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Osowski Media Sebastian Osowski oraz naszych partnerów.


Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych osobowych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu. Korzystamy jedynie z plików cookies oraz systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych serwisów: www.a2architank.pl, www.grupaarchislawa.pl, www.osowskimedia.pl i www.oria.pl.

 

5. Podstawy i okresy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być jedna lub więcej spośród następujących podstaw:

5.1. art. 2.1, Dz.U.2018.1000 – w zakresie działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych,

5.2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania zgody,

5.3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na żądanie czynności przed zawarciem umowy, w tym wysyłania ofert handlowych na żądanie, a także w związku z realizacją umów oraz zamówień – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

5.4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem wystawiania oraz przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,

5.5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Osowski Media Sebastian Osowski oraz naszych partnerów, w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także dla celów marketingowych – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.


W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które została wyrażona zgoda, spośród następujących celów:

  • otrzymywanie przesyłek z magazynem/czasopismem – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
  • otrzymywanie newslettera – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

 

6. Udostępnianie danych

6.1. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmy świadczące na rzecz Osowski Media Sebastian Osowski usługi outsourcingu: marketingowe, informatyczne, prawne, podatkowe, pocztowe, kurierskie i transportowe.

6.2. W przypadkach podpisania za pośrednictwem Osowski Media Sebastian Osowski zamówień i umów dotyczących współpracy z naszymi partnerami (w szczególności z Izbą Architektów RP) – odpowiednie dane zostaną przekazane wyłącznie tym partnerom w celu wypełnienia przez nich ich obowiązków wynikających z zawartych zamówień lub umów.

 

7. Prawa, w tym wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu

7.1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dyspozycja taka nie będzie skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

7.2. Ewentualne zgłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych lub mailowo na adres: rodo@osowskimedia.pl.

7.3. Każdy posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 
 
Dołącz na Fb

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Wróć na górę strony

 
 
 
    Oria Media / Osowski Media / A2 Architank
ul. Nowowiejska 43 lok. 5, 50-315 Wrocław
tel. +48 71 782 87 80
faks +48 71 782 87 81

www.osowskimedia.pl

   
       
    Copyright © 2018-2019 Osowski Media. Wszelkie prawa zastrzeżone.